Tambadana

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini menggariskan cara Tambadana atau "Kami" atau "Kita semua" mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan data peribadi anda berkenaan dengan Perkhidmatan seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini selepas ini dan bagaimana Tambadana melindungi Data Peribadi seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini selepas ini.

Persetujuan Pengguna

Apabila anda meminta maklumat atau mendaftar untuk perkhidmatan kami atau apabila anda membuat sebarang transaksi dengan Tambadana, anda mungkin dikehendaki memberikan Tambadana data peribadi anda. Dengan berbuat demikian, anda membenarkan penggunaannya menurut Dasar Privasi ini. Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini hendaklah termasuk persetujuan penuh dan nyata kepada sebenar atau kemungkinan mengumpul, memproses, pemindahan rentas sempadan dan menyimpan Data Peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini, apabila anda mendaftar, mengakses atau menggunakan " https://www.tambadana.my">https://www.tambadana.my/, atau aplikasi mudah alih, atau melalui apa-apa cara lain ("Laman Web"), mana-mana ciri, proses, fungsi dan perkhidmatan berkaitannya (secara kolektif "Perkhidmatan").

Skop Penggunaan

Dasar Privasi ini memberitahu anda tentang dasar kami mengenai hak privasi anda mengenai pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan dan pendedahan maklumat anda apabila anda menggunakan Laman Web. Dasar Privasi ini digunakan untuk semua maklumat yang kami proses berkaitan dengan hubungan anda dengan kami sebagai pelanggan atau bakal pelanggan.

Jenis Data Peribadi

Semasa menggunakan Laman Web, kami mungkin meminta anda untuk memberikan kami maklumat tertentu yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang boleh dikaitkan dengan anda atau yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda.

Maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu, yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut atau daripada maklumat itu dan maklumat lain dalam milikan Tambadana (“Data Peribadi”).

Jenis Data Peribadi yang kami kumpul mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, butiran hubungan lain, umur, pekerjaan, status perkahwinan, maklumat kewangan anda seperti pendapatan anda atau butiran cukai pendapatan, kad pengenalan atau pasport, tempat lahir anda, sejarah kredit dan sejarah transaksi anda.

Kami mungkin memerlukan gambar Data Peribadi anda, sebagaimana yang berkenaan, semasa proses permohonan atau semasa pinjaman masih aktif, untuk mengesahkan semua maklumat yang anda berikan kepada kami.

Kami berhak, dengan notis awal kepada anda, untuk meminda jenis Data Peribadi yang mungkin anda perlu sediakan dengan menambah komponen baharu atau memadamkan komponen sedia ada daripada prosedur pengenalan kami yang diperlukan dari semasa ke semasa.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan kami sebagai ganti orang lain, seperti keluarga, rakan atau pekerja anda, anda mesti memastikan bahawa anda diberi kuasa untuk memberikan kami Data Peribadi mereka. Penggunaan Laman Web dengan cara ini secara automatik menganggap bahawa anda telah memperoleh yang betul kebenaran daripada pemilik(-pemilik) Data Peribadi dan telah memaklumkan orang(-orang) tersebut tentang Dasar Privasi ini. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemprosesan, pendedahan semua Data Peribadi di bawah perenggan ini.

Jika anda memilih untuk tidak memberikan kami sebarang Data Peribadi yang kami perlukan daripada anda, atau jika anda menarik balik persetujuan anda, pada bila-bila masa semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami, untuk pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan dan pendedahan sebarang Data Peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam Dasar Privasi ini, kami berhak untuk menolak permintaan anda untuk, atau penerusan, menyediakan mana-mana Perkhidmatan kami.

Cara Kami Mengumpul Data Peribadi Anda

Kami memperoleh Data Peribadi anda dalam pelbagai cara, seperti:

Apabila anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami; dan/atau

Apabila anda menghubungi Tambadana melalui pelbagai kaedah seperti borang permohonan, e-mel dan surat, panggilan telefon dan perbualan yang anda ada dengan kakitangan Tambadana. Jika anda menghubungi kami atau kami menghubungi anda menggunakan telefon, kami mungkin memantau atau merakam panggilan telefon untuk tujuan jaminan kualiti, latihan dan keselamatan; dan/atau

Daripada analisis kami tentang transaksi anda (cth. sejarah pembayaran atau pinjaman) dan/atau;

Kami juga mungkin memperoleh Data Peribadi anda apabila anda mengambil bahagian dalam tinjauan pelanggan atau apabila anda mendaftar untuk mana-mana Perkhidmatan kami; dan/atau Apabila Kami memperoleh sebarang data dan maklumat daripada pihak ketiga (cth. agensi rujukan kredit, agensi kawal selia dan penguatkuasaan, majikan, pemegang akaun bersama, penjamin, wakil sah, pasangan, ibu bapa, penjaga, tanggungan dan/atau syarikat/perkongsian yang anda memegang jawatan pengarah, pegangan saham atau perkongsian dalam); dan/atau

Daripada sumber yang tersedia secara umum.

Data Peribadi yang Kami Kumpul Dari Laman web Kami

Alamat IP

Alamat IP ialah nombor yang diberikan secara automatik kepada komputer anda apabila anda mendaftar dengan pembekal perkhidmatan internet. Apabila anda melawati laman web kami, alamat IP anda dilog masuk secara automatik dalam pelayan kami. Kami menggunakan alamat IP anda untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayan kami, dan untuk mentadbir tapak web kami. Daripada alamat IP anda, kami mungkin mengenal pasti kawasan geografi umum dari mana anda mengakses tapak web kami. Secara umumnya, kami tidak memautkan alamat IP anda kepada apa-apa yang membolehkan kami mengenal pasti anda melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan.

Maklumat tentang Kuki

Kuki ialah elemen data yang boleh dihantar oleh tapak web ke penyemak imbas anda, yang kemudiannya boleh menyimpannya pada sistem anda ("Kuki"). Kami mungkin menggunakan Kuki atau teknologi serupa pada komputer anda atau peranti lain untuk merekod maklumat. Maklumat yang kami kumpulkan kemudiannya digunakan untuk memastikan lebih banyak tahap perkhidmatan yang diperibadikan untuk pengguna kami. Anda boleh melaraskan tetapan pada penyemak imbas anda supaya anda akan dimaklumkan apabila anda menerima kuki. Sila rujuk kepada dokumentasi penyemak imbas anda untuk menyemak sama ada Kuki telah didayakan pada komputer anda atau untuk meminta untuk tidak menerima Kuki. Anda bebas untuk menolak Kuki kami pada komputer anda atau peranti lain, melainkan Kuki kami diperlukan untuk mencegah penipuan atau memastikan keselamatan tapak web yang kami kawal. Walau bagaimanapun, penggunaan Laman Web mungkin terhad jika anda tidak menerima Kuki kami.

Apakah Tujuan Memproses Data Peribadi Anda?

Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda akan digunakan untuk membolehkan kami melaksanakan Perkhidmatan yang diminta daripada kami. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk:

Untuk menilai permohonan anda untuk Perkhidmatan kami;

Untuk memudahkan anda menggunakan Perkhidmatan Laman Web, dan/atau akses kepada pendaftaran akaun Laman Web anda, jika ada;

Untuk mengesahkan identiti dan butiran hubungan anda;

Untuk mengesahkan kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;

Untuk memproses transaksi dan menghantar notis tentang transaksi anda;

Untuk menghubungi anda dan memaklumkan anda tentang prestasi Perkhidmatan kami;

Untuk berkomunikasi dengan anda dan memproses permintaan anda;

Untuk menawarkan tinjauan, promosi dan komunikasi pemasaran;

Untuk menambah baik kandungan dan susun atur Laman Web kami;

Untuk menambah baik Perkhidmatan kami;

Untuk menyediakan perkhidmatan pemindahan dana elektronik, pemprosesan akaun kad kredit dan perkhidmatan berkaitan;

Untuk menghubungi rujukan peribadi yang dibekalkan untuk mengesahkan ketepatan maklumat dan menyelaraskan tentang identiti dan keadaan peribadi pelanggan;

Untuk menjawab sebarang pertanyaan, ulasan atau kebimbangan mengenai Perkhidmatan kami; Untuk menyediakan sokongan pelanggan;

Untuk mengutip akaun tertunggak;

Untuk melaksanakan hak undang-undang Tambadana untuk melindungi kepentingannya;

Untuk menilai keperluan kewangan anda dan untuk terus melaksanakan kewajipan kontrak yang dimeterai antara Tambadana dan anda;

Untuk fungsi dalaman seperti menilai keberkesanan pemasaran, penyelidikan pasaran, analisis statistik dan pemodelan, pelaporan, audit dan pengurusan risiko;

Untuk berkongsi mana-mana data peribadi anda dengan usaha sama/rakan kongsi perniagaan kami untuk bersama-sama membangunkan produk dan/atau perkhidmatan atau melancarkan kempen pemasaran;

Untuk mencegah penipuan atau mengesan jenayah atau untuk tujuan penyiasatan; dan/atau Tujuan lain yang dinyatakan dan sah yang ditentukan dan diisytiharkan sebelum ini, atau secepat yang munasabah selepas pengumpulan Data Peribadi.

Selain itu, kami juga boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memenuhi sebarang keperluan kawal selia dan untuk apa-apa sebab lain yang berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan yang anda perlukan dan memenuhi sebarang transaksi yang anda lakukan dengan Tambadana.

Jika anda menggunakan/menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan kami sebagai ganti mana-mana orang tersebut termasuk tetapi tidak terhad kepada ahli keluarga, rakan dan/atau pekerja anda (“subjek data lain”), anda menjamin bahawa, setakat yang diperlukan oleh undang-undang dan/atau peraturan yang terpakai, anda telah memberikan notis dan telah mendapat persetujuan daripada subjek data lain ini berhubung dengan kami memproses Data Peribadi mereka seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini (dan akan memberikan notis sedemikian atau mendapatkan persetujuan terlebih dahulu untuk memberikan maklumat serupa pada masa hadapan). Anda selanjutnya menjamin bahawa apa-apa persetujuan sedemikian yang telah diberikan oleh subjek data lain ini adalah untuk tempoh yang munasabah diperlukan untuk merealisasikan tujuan yang dibenarkan yang berkaitan seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan bertanggungjawab untuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemprosesan, pendedahan Data Peribadi di bawah perenggan ini dan semua pihak dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa persetujuan yang disebutkan di atas mungkin tidak diperlukan jika persetujuan tersebut tidak diperlukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Sila ambil perhatian bahawa kami tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan perniagaan mereka, seperti, termasuk tanpa had, pemasaran dan pengiklanan tanpa kebenaran dan kebenaran nyata anda.

Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggaji syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, untuk melaksanakan tindakan berkaitan perkhidmatan atau untuk membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan, atau untuk membantu kami dalam pengumpulan akaun yang tertunggak. Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas ini bagi pihak kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan, menggunakan atau menyimpan Data Peribadi anda untuk sebarang tujuan lain.

Pendedahan Data Peribadi

Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan pihak ketiga, yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada entiti berikut:

Ahli gabungan dan/atau Ahli keluarga korporat Tambadana, termasuk anak syarikat langsung dan tidak langsung Tambadana, untuk membantu dalam menyediakan Perkhidmatan yang disenaraikan dalam Laman Web, untuk membantu mengesan dan mencegah tindakan yang berpotensi menyalahi undang-undang dan pelanggaran dasar kami, dan untuk menyediakan analisis data yang betul mengenai penggunaan Laman Web, termasuk komunikasi pemasaran;

Mahkamah Undang-undang, pegawai kerajaan, penguatkuasa undang-undang, atau pengawal selia lain berhubung dengan sepina, perintah mahkamah, atau proses atau keperluan undang-undang lain di bawah undang-undang atau peraturan Malaysia, apabila kami perlu berbuat demikian dan setakat yang perlu untuk mematuhi undang-undang atau peraturan tersebut, atau apabila kami percaya, mengikut budi bicara mutlak kami, bahawa pendedahan Data Peribadi adalah perlu untuk mencegah bahaya fizikal atau kerugian kewangan, atau untuk melaporkan aktiviti yang disyaki menyalahi undang-undang atau menyiasat pelanggaran terma dan syarat kami; Biro kredit dan agensi pengumpulan untuk melaporkan maklumat akaun, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Sokongan pelanggan untuk tujuan perkhidmatan pelanggan; Perbankan atau rakan kongsi kewangan, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang atau seperti yang dikehendaki oleh hubungan perniagaan kontrak;

Jabatan undang-undang, untuk memastikan pematuhan dengan peraturan dan peraturan kerajaan dan untuk melindungi kami daripada bahaya kepada hak, harta benda atau keselamatan, pengguna lain Laman Web atau orang awam, seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang;

Pembekal Perkhidmatan, untuk membolehkan penyedia perkhidmatan di bawah kontrak dengan kami menyokong operasi perniagaan kami, seperti pencegahan penipuan, pengumpulan bil, pemasaran, perkhidmatan pelanggan dan perkhidmatan teknologi;

dalam mana-mana kes yang dinyatakan di atas (i) memastikan pihak ketiga tersebut melaksanakan tahap kerahsiaan yang sewajarnya berkenaan Data Peribadi, dan (ii) mematuhi undang-undang dan peraturan terpakai yang berkesan.

Sila ambil perhatian bahawa sesetengah pihak ketiga ini mungkin berada di negara lain dengan peraturan dan peraturan yang berbeza mengenai pemprosesan maklumat peribadi. Dengan bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda mengakui bahawa Data Peribadi anda boleh dipindahkan merentas sempadan ke negara lain dan anda bersetuju dengan pemindahan tersebut termasuk untuk tujuan penyimpanan.

Notis Khas - Bawah umur

Penggunaan Laman Web tidak ditujukan kepada mereka yang berumur di bawah 18 tahun dan kami tidak akan mengumpul, menggunakan, menyediakan atau memproses dalam apa jua bentuk lain sebarang maklumat peribadi mereka yang berumur di bawah 18 tahun dengan sengaja. Oleh itu kami juga meminta anda, jika anda berumur di bawah 18 tahun, JANGAN menghantar maklumat peribadi anda kepada kami (contohnya, nama, alamat dan alamat e-mel anda). Jika anda berumur di bawah 18 tahun dan anda masih ingin bertanya soalan atau menggunakan Laman Web ini dalam apa jua cara yang memerlukan anda menyerahkan maklumat peribadi anda, sila minta ibu bapa atau penjaga anda berbuat demikian bagi pihak anda.

Ketepatan Data Peribadi

Jika anda ingin menyemak, menukar atau memadam sebarang Data Peribadi yang telah anda berikan kepada kami, sila hubungi kami dengan segera menggunakan maklumat hubungan kami yang disenaraikan di bawah.

Storan Data Peribadi

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan dan/atau untuk mematuhi keperluan undang-undang, peraturan dan dalaman. Selepas itu kami akan memusnahkan atau memadamkan data anda secara kekal dengan cara yang selamat dan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan, selepas Data Peribadi tersebut tidak lagi diperlukan dan tidak lagi relevan untuk Perkhidmatan kami, melainkan undang-undang dan peraturan yang berkenaan memerlukan sebaliknya, atau melainkan jika diminta oleh pengguna secara bertulis.

Keselamatan

Keselamatan Data Peribadi anda adalah keutamaan kami. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini, kami tidak mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis anda. Selanjutnya, kami mengambil semua prosedur yang munasabah dan melakukan usaha terbaik kami untuk memastikan semua Data Peribadi yang diterima akan dirahsiakan dan selamat, sama ada dalam talian atau luar talian. Kami melindungi Data Peribadi anda menggunakan pelbagai langkah keselamatan teknikal dan pentadbiran untuk mengurangkan risiko kehilangan, penyalahgunaan, akses tanpa kebenaran, pendedahan dan pengubahan. Kami mungkin menggunakan dan meminda dari semasa ke semasa pelbagai langkah keselamatan, apabila teknologi baharu tersedia, mengikut kesesuaian, seperti tembok api dan penyulitan data, kawalan akses ke pusat data. Jika kami mendedahkan mana-mana Data Peribadi anda kepada ejen atau pembekal perkhidmatan kami yang diberi kuasa, kami akan memerlukan mereka untuk melindungi Data Peribadi yang diberikan kepada mereka dengan sewajarnya.

Kebolehcapaian Mudah Alih

Kami mungkin menawarkan anda keupayaan untuk berhubung dengan Perkhidmatan kami menggunakan peranti mudah alih, sama ada melalui aplikasi mudah alih atau melalui tapak web yang dioptimumkan untuk mudah alih. Peruntukan Dasar Privasi ini digunakan untuk semua akses mudah alih dan penggunaan peranti mudah alih tersebut.

Kerahsiaan Pengguna

Untuk lebih menjamin privasi Data Peribadi anda, kami menasihatkan untuk merahsiakan sebarang butiran akaun anda pada setiap masa.

Pautan Luaran

Laman Web mungkin mengandungi pautan ke tapak lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diubah hala ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak dasar privasi masing-masing bagi setiap tapak yang anda lawati. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Akses/ Betul / Kemas Kini Data Peribadi

Kami komited untuk memastikan Data Peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini. Jika terdapat sebarang perubahan pada Data Peribadi anda atau jika anda percaya bahawa Data Peribadi, yang kami ada tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak terkini, sila hubungi kami supaya kami boleh mengambil langkah untuk mengemas kini Data Peribadi anda .

Anda mempunyai hak untuk mengakses Data Peribadi anda. Jika anda ingin meminta akses kepada Data Peribadi anda, sila hubungi kami. Sila ambil perhatian bahawa bergantung pada maklumat yang diminta, kami mungkin mengenakan sedikit bayaran. Kami juga mungkin mengambil langkah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda untuk akses kepada Data Peribadi anda.

Kemas Kini Dasar Privasi

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami boleh meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang disemak di Laman Web. Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk mendapatkan maklumat terkini. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa dari tarikh siaran. Jika terdapat perubahan penting pada Dasar Privasi ini, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan notis perubahan tersebut di Laman Web kami atau dengan menghantar pemberitahuan secara langsung kepada anda. Dengan terus menggunakan Perkhidmatan kami, anda menerima dan bersetuju dengan syarat kemas kini Dasar Privasi ini.

Pertanyaan dan Aduan

Jika anda percaya akaun anda atau mana-mana Data Peribadi anda mungkin telah disalahgunakan atau disalahgunakan, atau jika anda percaya bahawa keselamatan dan perlindungan Data Peribadi anda masing-masing mungkin telah terjejas, anda boleh mengemukakan pertanyaan dan aduan anda kepada Maklumat Hubungan di bawah dan bincangkan secara ringkas perkara tersebut, bersama dengan butiran hubungan anda untuk rujukan.

Maklumat perhubungan

Sehubungan itu, jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, atau jika anda ingin bertanya atau meminta maklumat mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi anda masing-masing, anda boleh menghubungi kami melalui maklumat berikut:

E-mel: [email protected]

Nombor untuk dihubungi: 1300 22 3333

Alamat: B-18-3A, Tower B, Vertical Business Suites, No.8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.

Penyelesaian Pertikaian dan Penyerahan Tuntutan

Tambadana berharap dapat menyelesaikan sebarang pertikaian dengan cara yang mesra dan mengharapkan subjek data pada mulanya menangani Tambadana jika anda menganggap bahawa pemprosesan tidak mematuhi undang-undang privasi yang berkenaan. Walau bagaimanapun, anda berhak mengemukakan aduan kepada Pihak Berkuasa Kawal Selia Perlindungan Data Malaysia jika dia menganggap bahawa pemprosesan yang dijalankan oleh Tambadana adalah bercanggah dengan undang-undang privasi.

Jika anda percaya bahawa mana-mana Data Peribadi anda mungkin telah disalahgunakan atau disalahgunakan atau sebaliknya dikompromi, atau jika anda ingin menarik balik persetujuan anda untuk memproses Data Peribadi anda, anda boleh mengemukakan pertanyaan dan aduan anda kepada Tambadana mengikut butiran hubungan seperti yang digariskan di atas dan bincangkan perkara tersebut, bersama-sama dengan butiran hubungan anda untuk rujukan. Semua aduan tersebut akan diselesaikan dalam masa tiga puluh (30) hari kalendar.

Memfailkan aduan sedemikian tidak akan menjejaskan kesahihan sebarang pemprosesan yang dijalankan sebelum anda menarik balik kebenaran anda.Hubungi Kami:

Hubungi Kami:
1300-22-3333
8:00 AM to 8:00 PM (Isnin - Jumaat)
Hujung Minggu dan Cuti Umum: 11:00 AM - 8:00 PM

Laman Utama

Wawasan Cojaya Sdn Bhd 201401047621 (1123810-P)
No. Lesen : WL6646/14/01-5/301125                 
Sah Laku Lesen :  1/12/2023 – 30/11/2025
No. Permit Iklan : WP6646/14/01-4/301125
Sah Laku Permit Iklan: 18/01/2024-30/11/2025

Maklumat Produk: 
Tempoh Pinjaman: Antara 91 dan 180 hari. 
Kadar Peratusan Tahunan (APR) tertinggi ditetapkan pada 18%.

Contoh Pengiraan Pinjaman: 
Cik Siti memohon untuk pinjaman pantas dalam talian melalui Tambadana, beliau meminjam RM5,000 untuk tempoh 3 bulan (90 hari). Jumlah faedah yang dikenakan kepada beliau adalah RM5,000 x 90 x 0.05% = RM225. Jadi, jumlah pembayaran beliau adalah RM5,000 + RM225 = RM5,225. Oleh itu, ansuran bulanan Cik Siti ialah RM5,225 dibahagikan dengan 3, iaitu RM1,741.67. 

Alamat Pejabat : B-18-3A, MENARA B, THE VERTICAL BUSINESS SUITE, AVENUE 3, BANGSAR SELATAN, 59200 WP KUALA LUMPUR.

© 2024 Tambadana. Hak cipta terpelihara