Tambadana

Terma dan Syarat

Dengan menggunakan www.tambadana.my, termasuk mana-mana sub-domainnya ("Laman Web"), anda menandakan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan semua Terma & Syarat di bawah, sama ada anda ahli berdaftar Laman Web.

I. JUMLAH PINJAMAN Pemberi Pinjaman telah bersetuju untuk meminjamkan kepada Peminjam jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Wang Jadual J, dalam Mata Wang Malaysia ("Pinjaman" atau "Pinjaman Peribadi").

II. TUJUAN Peminjam mengaku janji untuk menggunakan Pinjaman, atau mana-mana bahagian daripadanya, untuk tujuan yang sah dan undang-undang sahaja, dan tidak akan menggunakan Pinjaman untuk sebarang tujuan, atau dalam sebarang usaha, yang bertentangan dengan undang-undang, kaedah dan peraturan Malaysia.

III. JANGKA MASA

Pinjaman hendaklah mempunyai tempoh tidak lebih daripada tempoh terhad masa yang luput pada tarikh yang ditetapkan dalam Jadual J Perjanjian Pinjaman Wang ("Perjanjian"), dan bermula pada tarikh Peminjam menerima Pinjaman, atau mana-mana bahagian daripadanya ("Tempoh Pinjaman").

IV. TARIKH TAMAT TEMPOH

Tamat Tempoh Pinjaman hendaklah pada tarikh yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman Wang Jadual J ("Tarikh Tamat Tempoh"). Sekiranya berlaku lanjutan Tempoh Pinjaman, tamat Tempoh Pinjaman lanjutan tersebut hendaklah pada tarikh yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman mengikut Seksyen V “Lanjutan Tempoh Pinjaman” (“Tarikh Perlu Tempoh Lanjutan”).

V. PENDAHULUAN PINJAMAN

Pinjaman hendaklah didahulukan kepada Peminjam melalui pindahan bank ke akaun bank Peminjam dan pendahuluan Pinjaman hendaklah tertakluk kepada pematuhan Peminjam dengan semua terma dan syarat di sini seperti yang dikehendaki oleh Pemberi Pinjaman. Penerimaan Pinjaman Peminjam atau mana-mana bahagian daripadanya hendaklah menandakan persetujuannya kepada semua terma dan syarat dan peruntukan Perjanjian.

VI. PEMBAYARAN BALIK Peminjam hendaklah membayar balik Pinjaman, termasuk semua yuran, caj dan/atau faedah yang berkenaan, sepenuhnya, pada atau sebelum Tarikh Tamat atau Tarikh Tamat Tempoh Lanjutan (seperti yang berkenaan), tanpa memerlukan sebarang notis atau permintaan lanjut daripada Pemberi Pinjaman mengikut terma dan syarat menurut Perjanjian. Pemberi Pinjaman boleh memberi Peminjam tempoh tangguh selama tiga (3) hari sekiranya Peminjam gagal membayar balik Pinjaman atau mana-mana bahagian daripadanya dalam Tarikh Tamat atau Tarikh Tamat Tempoh Lanjutkan (seperti yang berkenaan). Semua pembayaran yang perlu dibuat oleh Peminjam di bawah Terma dan Syarat ini (“Pembayaran”) hendaklah dibayar kepada Pemberi Pinjaman tidak lewat daripada 7:00 malam hingga Tarikh Tamat Pembayaran. Sebarang bayaran yang dibuat oleh Peminjam selepas masa tersebut akan dianggap sebagai bayaran yang dibuat untuk hari bekerja berikutnya dan tertakluk kepada fi dan caj yang dikenakan.

VII. YURAN DAN CAJ

Peminjam hendaklah, pada akaunnya sendiri, membayar semua kos, caj, yuran, dan/atau perbelanjaan munasabah yang ditanggung berkaitan dengan pendahuluan Pinjaman di bawah Perjanjian, dan di bawah sebarang dokumentasi lain dan/atau sebarang pindaan Perjanjian, jumlah kos, caj, yuran dan/atau perbelanjaan yang munasabah yang perlu ditanggung oleh Peminjam mungkin termasuk yuran perkhidmatan, yuran pemprosesan, cukai setem dokumentari dan yuran guaman lain.

VIII. FAEDAH

Peminjam bersetuju untuk membayar faedah Pemberi Pinjaman ke atas Pinjaman, atau bakinya, jika berkenaan, pada kadar satu perpuluhan lima peratus (1.5%), dikira setiap bulan.

IX. CAJ BAYARAN LEWAT

Peminjam bersetuju untuk membayar caj pembayaran lewat jika Peminjam gagal melakukan perkara berikut:

Pembayaran semua ansuran berkala tertunggak dan jumlah amaun yang dipersetujui untuk dibayar oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjam pada tarikh tamat tempohnya; dan/atau

b. Pembayaran semua ansuran berkala tertunggak selepas tamat tempoh atau penamatan Pinjaman.

c. Yuran pembayaran lewat akan dikira mengikut kadar yang dinyatakan di bawah:

jumlah tertunggak X 8% / 365 * hari tertunggak

Caj pembayaran lewat tidak akan dikompaun.

Jumlah caj pembayaran lewat tidak akan melebihi jumlah pokok tertunggak.

Tidak termasuk yuran yang dikenakan oleh Agensi Kutipan Hutang (jika ada)

X. BUTIR-BUTIR PEMINJAM

Peminjam hendaklah memberitahu Pemberi Pinjaman dengan segera secara bertulis tentang sebarang perubahan dalam pejabat pekerjaannya, alamat rumah, dan maklumat hubungannya dan sebagaimana yang mungkin dikehendaki oleh Pemberi Pinjaman, sebarang maklumat lain yang diberikan sebelum ini kepada Pemberi Pinjaman berkaitan dengan Pinjaman. Sekiranya Peminjam gagal memaklumkan Pemberi Pinjaman mengenai mana-mana butirannya yang telah diubah seperti yang dirujuk di sini, Pemberi Pinjaman hendaklah terus menghantar semua notis ke alamat terakhir Peminjam yang diketahui menurut rekod yang dipegang oleh Pemberi Pinjaman dan notis sedemikian yang dihantar oleh Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman hendaklah dianggap sebagai niat baik dan mematuhi undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku untuk tujuan pemberitahuan.

XI. KOMUNIKASI

Semua mesej atau komunikasi (termasuk kelulusan Pinjaman) hendaklah dihantar mengikut butiran hubungan Peminjam, termasuk alamat e-mel dan/atau nombor telefon (“Butiran Perhubungan Peminjam”) yang disimpan dalam rekod oleh Pemberi Pinjaman. Adalah dipersetujui bahawa sebaik sahaja mesej atau komunikasi dihantar ke Butiran Hubungan Peminjam, Pemberi Pinjaman tidak akan bertanggungjawab ke atas keselamatan, kerahsiaannya, atau sebarang tindakan mana-mana penyedia perkhidmatan masing-masing (pembekal perkhidmatan e-mel, operator mudah alih), begitu juga Pemberi Pinjaman bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan Butiran Perhubungan Peminjam.

Bagi Pemberi Pinjaman untuk memberikan perkhidmatan yang cepat dan tepat, Peminjam memberi kebenaran kepada Pemberi Pinjaman untuk merekod, tanpa Pemberi Pinjaman diwajibkan untuk berbuat demikian, mana-mana dan semua perbualan telefon antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, tanpa mengira siapa yang memulakan perbualan telefon.

Keizinan yang tidak boleh ditarik balik untuk merekodkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, rakaman arahan, penyata, aduan, pertanyaan oleh Peminjam, dan maklumat mengenai Pinjaman dan peringatan oleh Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman boleh menggunakan perbualan telefon perakam sebagai bukti penerimaan Peminjam terhadap sebarang tawaran atau tambahan atau semakan terma yang dibuat melalui telefon. Pemberi Pinjaman juga boleh menggunakan rakaman sedemikian untuk sebarang tujuan undang-undang, terutamanya sebagai bukti dalam sebarang pendengaran atau prosiding kehakiman atau pentadbiran.

XII. PENGECUALIAN DARIPADA LIABILITI Pemberi Pinjaman tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami atau ditanggung oleh Peminjam atau mana-mana orang lain disebabkan oleh sebarang kelewatan atau keengganan Pemberi Pinjam untuk memberikan atau meneruskan pemberian keseluruhan atau sebahagian daripada Pinjaman kepada Peminjam dan Pemberi Pinjaman tidak akan diwajibkan untuk memberikan sebarang sebab untuk kelewatan atau keengganan tersebut.

Tanpa prejudis kepada perkara di atas, dan setakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang terpakai, Pemberi Pinjaman dalam apa jua keadaan tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada Peminjam untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami oleh Peminjam berkenaan dengan sebarang semakan jumlah, penggantungan atau penamatan Pinjaman, perubahan kepada mana-mana Terma dan Syarat ini atau sebarang pelaksanaan lain hak Pemberi Pinjaman di bawah Terma dan Syarat ini, di sisi undang-undang atau dalam ekuiti.

XIII. PENDEDAHAN MAKLUMAT

Peminjam secara tidak boleh ditarik balik dan tanpa syarat memberi kebenaran kepada Pemberi Pinjaman, dan mana-mana pegawai Pemberi Pinjaman, untuk mendedahkan apa-apa maklumat pelanggan yang berkaitan dengan Peminjam atau apa-apa maklumat yang berkaitan dengan Peminjam kerana Pemberi Pinjam akan menganggap sesuai untuk mana-mana orang yang pendedahannya dibenarkan atau diperlukan. oleh mana-mana peruntukan berkanun atau undang-undang atau kepada mana-mana orang lain di mana jua berada untuk apa-apa tujuan sekalipun dan dengan ini dipersetujui bahawa Pemberi Pinjaman dan mana-mana pegawai Pemberi Pinjaman boleh mendedahkan maklumat di atas setakat yang dibenarkan oleh mana-mana peruntukan atau undang-undang berkanun.

Hak yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman di sini adalah sebagai tambahan kepada dan tidak boleh dalam apa-apa cara prejudis atau terjejas oleh mana-mana perjanjian lain, dinyatakan atau tersirat, antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman berhubung dengan apa-apa maklumat yang dirujuk di sini dan tidak juga mana-mana perjanjian lain. perjanjian dalam apa-apa cara pun prejudis atau terjejas oleh mana-mana peruntukan di sini. Persetujuan dan peruntukan ini akan kekal selepas penamatan Perjanjian, dan/atau penamatan sebarang hubungan antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, atas apa jua sebab sekalipun.

XIV. WAKIL DAN JAMINAN

a. Peminjam menjamin dan menyatakan bahawa semua maklumat, pengisytiharan, representasi dan waranti yang dibuat atau diberikan olehnya atau seperti yang dibuktikan oleh mana-mana dokumen yang diberikan kepada Pemberi Pinjaman berkaitan dengan Pinjaman dan semua butiran yang dinyatakan dalam Perjanjian yang berkaitan dengannya adalah dan akan terus benar, lengkap dan betul dalam semua aspek dan akan dipatuhi pada setiap masa.

b. Tiada litigasi, timbang tara atau prosiding pentadbiran sedang berlaku atau belum selesai atau diancam terhadap Peminjam atau asetnya, dan tiada tuntutan liabiliti cukai berlaku atau belum selesai atau diancam terhadap Peminjam atau asetnya.

c. Peminjam mengesahkan bahawa Pemberi Pinjaman berhak untuk bergantung pada maklumat, pengisytiharan, representasi dan waranti tersebut dalam memberikan Pinjaman dan bahawa dia hendaklah dengan serta-merta apabila diminta memberikan Pemberi Pinjaman dengan semua dokumen, penyata, maklumat dan penjelasan seperti yang diperlukan secara munasabah oleh Pemberi Pinjaman dari semasa ke semasa mengenai hal ehwal, keadaan atau keadaannya, kewangan atau sebaliknya, yang boleh menjejaskan keputusan Pemberi Pinjaman dalam memberikan atau meneruskan pemberian Pinjaman kepada Peminjam.

d. Pemberi Pinjaman bersetuju untuk menawarkan Pinjaman yang boleh dalam bentuk tidak bercagar, separa bercagar, atau bercagar sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat sebarang perubahan pada keperluan keselamatan yang disebabkan oleh sebarang sebab, Pemberi Pinjaman berhak untuk menukar syarat jenis jaminan Pinjaman pada bila-bila masa. Selain itu, Pinjaman boleh ditamatkan mengikut budi bicara mutlak Pemberi Pinjaman dan seterusnya semua wang yang terhutang kepada Pemberi Pinjaman di bawah Pinjaman dan Terma dan Syarat ini bersama-sama semua caj (jika ada) di atasnya akan menjadi serta-merta dan perlu dibayar kepada Pemberi Pinjaman.

XV. TERMA DAN SYARAT LAIN

a. TUGASAN. Pemberi Pinjaman boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana atau semua haknya di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kebenaran Peminjam. Peminjam tidak boleh menyerahkan atau memindahkan mana-mana haknya di bawah Terma dan Syarat ini tanpa kebenaran bertulis daripada Pemberi Pinjaman terlebih dahulu.

b. BUKAN EKSKLUSIVITI. Tiada hak atau remedi yang diberikan atau dikhaskan kepada mana-mana pihak di sini adalah eksklusif daripada mana-mana hak atau remedi lain di sini, atau yang disediakan atau dibenarkan oleh undang-undang atau ekuiti; tetapi setiap satu hendaklah terkumpul mana-mana hak atau remedi lain yang tersedia kepada pihak tersebut di bawah Terma dan Syarat ini dan undang-undang yang terpakai.

c. PINDAAN. Tiada pindaan kepada Perjanjian boleh dibenarkan melainkan atau sebaliknya seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, Pemberi Pinjaman hendaklah dengan notis bertulis kepada Peminjam, mempunyai budi bicara untuk meminda butiran, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Pinjaman, kadar faedah, jumlah ansuran, dan Tarikh Perlu Dibayar. Jika Peminjam tidak bersetuju dengan pindaan tersebut, maka Peminjam berhak untuk menamatkan Perjanjian melalui notis bertulis kepada Pemberi Pinjaman sebelum tarikh pindaan berkuat kuasa, dan semua jumlah terhutang dan caj, jika ada, oleh Peminjam berkenaan dengan Pinjaman dan Terma dan Syarat ini akan dibayar balik kepada Pemberi Pinjaman sepenuhnya. Penggunaan berterusan Pinjaman oleh Peminjam, walau apa pun notis, akan secara automatik dianggap sebagai perjanjian tersirat kepada pindaan.

d. KESAN MENGIKAT KEPADA PENGGANTI DAN PENYERAHAN. Terma dan Syarat ini akan mengikat pihak-pihak dan pengganti mereka yang berkepentingan dan/atau penerima serah hak.

e. PENGECUALIAN. Kegagalan atau kelewatan dalam melaksanakan apa-apa hak, kuasa atau remedi mana-mana pihak di bawah Terma dan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan atau pengecualian yang berkesan melainkan pengecualian itu dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil pihak yang diberi kuasa.

f. TIDAK SAH SEBAHAGIAN. Jika mana-mana satu atau lebih peruntukan Terma dan Syarat ini diisytiharkan tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa-apa aspek di bawah undang-undang yang terpakai oleh mana-mana mahkamah yang berwibawa, kesahihan, kesahihan atau kebolehkuatkuasaan peruntukan selebihnya dalam Terma dan Syarat ini terkandung di sini di bawah undang-undang lain yang terpakai tidak akan terjejas atau terjejas dalam apa-apa cara.

g. SUMBER LUAR. Peminjam bersetuju dan membenarkan Pemberi Pinjaman untuk melantik pengurusan luar dan/atau kutipan hutang serta proses litigasi kepada pihak ketiga, mengikut budi bicara mutlak Pemberi Pinjaman.

h. TUKAR NAMA. Pertukaran Nama Perniagaan Pemberi Pinjaman atas sebarang sebab, dalam semua kes, tidak akan membawa kepada penamatan Terma dan Syarat ini dan Peminjam mesti mematuhi kewajipannya di bawah peruntukan Terma dan Syarat ini dan/atau Perjanjian.

PENERIMAAN. Peminjam mengesahkan bahawa dia mempunyai dalam pilihan bahasa seperti yang dipilih olehnya, membaca, memahami dan bersetuju dengan keseluruhan Terma dan Syarat yang membentuk peruntukan di atas dan/atau mana-mana dokumen lain, termasuk Dasar Privasi dan Notis Pinjaman Pemohon menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Peminjam memahami bahawa Pemberi Pinjaman telah bersetuju untuk memberikan pinjaman kepada Peminjam hanya selepas Peminjam bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang terkandung di sini.

XVI. UNDANG-UNDANG MENTADBIR DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL. Terma dan Syarat ini dan sebarang obligasi bukan kontrak yang timbul daripada atau berkaitan dengannya akan ditadbir oleh Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 Malaysia.

PENYELESAIAN PERTIKAIAN. Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan, yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau kemungkiran, penamatan atau ketidaksahannya, hendaklah diselesaikan, setakat yang boleh, oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT). Sekiranya Pihak-Pihak tidak dapat mencapai persetujuan bersama terhadap pertikaian di bawah KPKT, pertikaian itu hendaklah diselesaikan oleh Mahkamah Malaysia.Hubungi Kami:

Hubungi Kami:
1300-22-3333
8:00 AM to 8:00 PM (Isnin - Jumaat)
Hujung Minggu dan Cuti Umum: 11:00 AM - 8:00 PM

Laman Utama

Wawasan Cojaya Sdn Bhd 201401047621 (1123810-P)
No. Lesen : WL6646/14/01-5/301125                 
Sah Laku Lesen :  1/12/2023 – 30/11/2025
No. Permit Iklan : WP6646/14/01-4/301125
Sah Laku Permit Iklan: 18/01/2024-30/11/2025

Maklumat Produk: 
Tempoh Pinjaman: Antara 91 dan 180 hari. 
Kadar Peratusan Tahunan (APR) tertinggi ditetapkan pada 18%.

Contoh Pengiraan Pinjaman: 
Cik Siti memohon untuk pinjaman pantas dalam talian melalui Tambadana, beliau meminjam RM5,000 untuk tempoh 3 bulan (90 hari). Jumlah faedah yang dikenakan kepada beliau adalah RM5,000 x 90 x 0.05% = RM225. Jadi, jumlah pembayaran beliau adalah RM5,000 + RM225 = RM5,225. Oleh itu, ansuran bulanan Cik Siti ialah RM5,225 dibahagikan dengan 3, iaitu RM1,741.67. 

Alamat Pejabat : B-18-3A, MENARA B, THE VERTICAL BUSINESS SUITE, AVENUE 3, BANGSAR SELATAN, 59200 WP KUALA LUMPUR.

© 2024 Tambadana. Hak cipta terpelihara